ایده، طراحی، اجرا

طراحی سایت فردای پارس

توضیحات

ما بر این باوریم جامعه امروز ما برای حل مشکلات خود به شدت نیازمند پژوهش های کاربردی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است و به همین دلیل جمعی از دوستان همدل و همراه، بنای موسسه ای را گذاشته ایم که محور اصلی فعالیت های آن کاربردی ساختن پژوهش و آموزش پژوهش در حوزه علوم انسانی و اجتماعی باشد. ما برای تحقق این هدف تصمیم داریم فضای مناسبی برای گفتگو و نقد روند فعلی آموزش و پژوهش فراهم آورده و ضمن پایبندی به اصول آکادمیک همدلی کافی با نیازهای جامعه هدف داشته باشیم.